و در آخر انبار شرکت زرین بافت البرز آماده بارگیری محصولات میباشد  ، کلیه محصولات در عدلهای مکعبی مطابق با استاندارد ، عدل بندی شده و جهت بارگیری شماره بندی میشوند